LẬP LÁ SỐ - Blog Chiêm tinh - Wakashop

LẬP LÁ SỐ TẠI ĐÂY (YOUR INFORMATION NATAL CHART)

Birth Date
Exact Birth Time

If birth time is unknown, check this box.*

UTC time offset:

Tip: Make sure the UTC time offset is correct. If it's wrong, you can change it.

* NOTE: If birth time is unknown, the report will not include positions or aspects for the Moon, Ascendant, Midheaven, Vertex, or Part of Fortune, nor will it include House positions for any planets.

Quan niệm về Con Mắt của Thần

Con Mắt của Thần, quan niệm đạo phái. CON MẮT như kiểu liên thông Trí Tuệ thông qua sự Sáng Suốt. Chiêm tinh mang 2 yếu tố Tâm Lý và Khoa học lý giải ý nghĩa các chòm sao.

Read More »